Reglugerð sjúkrasjóðs

Reglugerð fyrir Sjúkrasjóð BYGGIÐNAR – Félags byggingamanna

 1. gr. Nafn sjóðsins og heimili

1.1           Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður BYGGIÐNAR.
1.2           Sjúkrasjóður BYGGIÐNAR er eign BYGGIÐNAR – Félags byggingamanna. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Verkefni sjóðsins

2.1           Verkefni sjóðsins er að veita sjóðsfélögum Sjúkrasjóðs BYGGIÐNAR fjárhagsaðstoð í veikinda- og slysatilvikum og lögerfingjum sjóðsfélaga við andlát hans. Sjóðsfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins á hverjum tíma.

2.2           Verkefni sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi og heilsufar

3. gr.       Tekjur sjóðsins eru:

3.1.          Tekjur sjóðsins eru skv. kjarasamningi félagsins og atvinnurekenda um samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.

3.2.          Þeir félagsmenn sem vinna á eigin vegum greiða 1 % af launum sínum til sjóðsins eins og lög segja til um. Skulu þeir sjálfir standa skil á gjöldum sínum til sjóðsins.

3.3.          Vaxtatekjur og annar arður.

3.4           Gjafir, framlög og styrkir.

3.5           Aðrar tekjur sem aðalfundur félagsins/sjóðsins kann að ákveða hverju sinni.

4. gr.       Stjórn og rekstur
4.1           Stjórn félagsins er jafnframt stjórn sjóðsins og ber stjórnin ábyrgð á öllum fjárreiðum sjóðsins.

4.2           Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum stjórnsýslureglum.

4.3 Heimilt er að fela skrifstofu BYGGIÐNAR fjárreiður og umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum og sjóðum BYGGIÐNAR.

4.4           Ávalt skulu liggja fyrir gögn um rétt einstaklings til greiðslu úr sjóðnum

5. gr. Bókhald, reikningar og endurskoðun

5.1           Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af félagslegum skoðunarmönnum og löggiltum endurskoðanda fyrir aðalfund BYGGIÐNAR.

5.2           Endurskoðun ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma.

5.3           Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12.gr.

5.4           Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3.mgr. 44.gr. laga ASÍ eins og þær reglur eru á hverjum tíma.

6. gr. Úttekt óháðra eftirlitsaðila

6.1           Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikningar sjóðsins sendir skrifstofu ASÍ.

6.2           Fimmta hvert ár að minnsta kosti skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing eða löggiltan endurskoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um athugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda miðstjórn ASÍ úttekt þessa með ársreikningi sjóðsins.

6.3           Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar. Sérstaka grein skal gera fyrir áhrifum á afkomu sjóðsins vegna ákvarðana skv. greinum 12.3 og 12.4.

6.4           Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv. niðurstöðu úttektarinnar ber stjórn sjóðsins að leggja fyrir aðalfund tillögu að breytingu á reglugerð sem tryggir að sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.

7. gr. Ávöxtun sjóðsins

7.1           Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti;

 1. a) í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð
  eru með ábyrgð ríkissjóðs,
  b) með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum,
  c) í bönkum eða sparisjóðum,
  d) í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins,
  e) á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan sbr. 11.gr. viðmiðunarreglna um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda eins og þær eru á hverjum tíma sbr. 41.gr. laga ASÍ.8.gr. Ráðstöfun fjármuna

8.1 a)      Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun fjármuna sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða verkefni.
b)            Þegar um er að ræða ráðstöfun fjármuna til verkefna sem ekki falla undir megintilgang sjóðsins með beinum hætti skal tryggt að um eðlilega ávöxtun þess fjármagns sé að ræða, sbr. a, b og c lið greinar 7.1.

9. gr. Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði

9.1           Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó 10. gr.
9.2           Einungis þeir sem sannanlega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.
9.3           Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins 1% iðgjöld í a.m.k. 6 mánuði.
9.4           Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins, sbr. 10. gr.
9.5           Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á, að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.
9.6       Hafi félagsmaður verið virkur sjóðsfélagi s.l. sjö ár áður en viðkomandi fer á eftirlaun eða verður öryrki á hann rétt til styrkja í þrjú ár eftir að greiðslur hætta að berast sjúkrasjóði vegna hans. Greiðslurnar eru háðar því að hann eigi ekki rétt annars staðar.
9.7       Greiðslu styrkja er heimilt að skerða í hlutfalli ef félagsmaður er í hlutastarfi.  Fullt starf er miðað við lágmarkstaxta félagsins hverju sinni.  Hjá einyrkjum er fullt starf miðað við reiknað endurgjald eins og RSK ákveður hverju sinni.

 1. gr. Samskipti sjúkrasjóða

10.1         Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga úr sjúkrasjóði eins verkalýðsfélags, öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum sem þar gilda eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðnum.
10.2         Vinni maður á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal umsækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur staðfesting annarra sjóða á því að umsækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkrasjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfirlit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna umsækjandans, tegund og fjárhæð bóta.

11. gr. Geymd réttindi

11.1         Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endurnýjaðan bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi umsækjandi áður verið fullgildur sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilisástæðum.
11.2         Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið fæðingarorlof halda áunnum réttindum sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ enda ákveði viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds í fæðingarorlofi.

12. gr. Styrkveitingar

12.1         Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í 120 daga, að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Heimilt er að lengja bótatímabil í 180 daga eigi félagsmaður ekki bótarétt í lífeyrissjóði. Einstaklingur sem vinnur á eigin vegum og greiðir til sjóðsins skal þó eiga rétt á greiðslum einum mánuði eftir að hann að hann forfallast frá vinnu vegna veikinda eða slyss. Dagpeningar skulu að viðbættum greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 12 mánuðum.  Hafi félagsmaður verið virkur sjóðsfélagi s.l. 5 ár áður en viðkomandi veiktist má lengja bótatímabil í 240 daga
12.2         Dagpeninga í 90 daga, að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 12 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.
12.3         Dagpeninga í 90 daga vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 12 mánuðum. Greiðslurnar eru háðar því að viðkomandi hafi orðið fyrir tekjuskerðingu á viðkomandi tímabili.
12.4       Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga skal miða við meðaltal launa viðkomandi  s.l. 12 mánaða. Þó aldrei lægri greiðslu en viðmiðunarreglur ASÍ kveða á um hverju sinni.  Heimilt er stjórn sjóðsins að greiða dánarbætur vegna félagsmanns sem hættur er að greiða til sjóðsins. v. veikinda eða hættur á vinnumarkaði v. aldurs.  .

12.5         Daga fjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1,12.2 og 12.3 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.

12.6         Heimilt er að ákveða hámark dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 þó ekki lægri upphæð en viðmiðunarreglur ASÍ eru hverju sinni.
12.7         Réttur skv. 12.1, 12.2 og 12.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum líkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju.
12.8         Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðsfélaga í formi forvarnar- og endurhæfingarstyrkja og styrkja vegna ferða, – sjúkra- og slysakostnaðar.
12.9         Styrkir til stofnana og félagasamtaka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni skv. gr. 2.2.
12.10       Við ráðstöfun fjármuna skv. 12.8 og 12.9 skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á afkomu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega.
12.11       Slysadagpeningar skv. grein þessari er ekki skylt að greiða vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.

13. gr. Lausn frá greiðsluskyldu
13.1         Ef farsóttir geisa eða náttúruhamfarir verða getur sjóðsstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðsstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

14. gr. Tilhögun greiðslna úr sjóðnum
14.1         Stjórn sjóðsins er heimilt að fela skrifstofu félagsins að annast greiðslu bóta í samráði við sjóðsstjórnina. Einnig að skrifstofan annist bókhald sjóðsins og innheimtu og er heimilt að greiða allt að 15% af iðgjalda- dráttarvaxtatekjum ár hvert fyrir þessa þjónustu.
14.2         Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um fyrirkomulag á greiðslu dagpeninga, styrkja og aðra starfstilhögun og skulu þær reglur endurskoðast í desember ár hvert.
14.3         Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu hafa að leiðarljósi almennar stjórnsýslureglur um meðferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.
14.4         Umsóknum skal skilað á því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og þeim fylgi nauðsynleg vottorð sem tryggja réttmæti greiðslna.

15.gr. Fyrning bótaréttar
15.1         Réttur til dagpeninga í veikinda og slysaforföllum skv. gr.12.1 og 12.4 fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.
15.2         Réttur til styrkja skv. reglugerð þessari fellur að öðru leyti niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

16. gr. Endurgreiðsla iðgjalda
16.1         Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

17. gr. Upplýsingaskylda
17.1         Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðsfélaga um rétt þeirra til aðstoðar sjóðsins á aðgengilegan hátt m.a. með útgáfu bæklinga, dreifirita og/eða á heimasíðu félagsins.

18. gr. Breytingar á reglugerðinni
18.1         Breytingar á reglugerðinni verða aðeins gerðar á aðalfundi og þurfa þær að vera samþykktar með meirihluta greiddra atkvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundarboði.
18.2         Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar og þær hafa verið samþykktar á aðalfundi. Breytingarnar taka gildi þegar ASÍ hefur samþykkt þær.

Lagt fyrir félagsfund 21.02 2018

Þannig samþykkt á aðalfundi 15.03.2018